Zaufały nam setki klientów, między innymi:

Mamy ponad 40 lat doświadczenia na rynku.

Końcowy operat wykonujemy w terminie kilku dni.

Oferujemy przystępne i konkurencyjne ceny.

Nasze orzeczenia są honorowane przez banki, sądy, urzędy skarbowe i państwowe, z którymi współpracujemy od wielu lat.

Podejmujemy zlecenia na terenie całej Polski i za granicą.

Nasze wyceny mają charakter indywidualny, każdorazowo badany jest rynek na daną grupę maszyn.

Zatrudniamy certyfikowanych rzeczoznawców SIMP — najbardziej doświadczoną grupę zawodową w zakresie znajomości maszyn i ich wyceny.

Klient otrzymuje wersję papierową i elektroniczną sporządzonej wyceny.

Obsługujemy zarówno klientów indywidulanych jak i wielkie korporacje i przedsiębiorstwa.

Posiadamy bardzo bogate referencje.


Specjalizujemy się w wycenie maszyn i urządzeń wszelkich branż. Jest to m. in.:

 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologinczych
 • wycena maszyn poligraficznych
 • wycena maszyn farmaceutycznych
 • wycena obrabiarek
 • wycena urządzeń gastronomicznych
 • wycena sprzętu biurowego i komputerowego
 • wycena pojazdów (samochodów, motocykli, lokomotyw, wagonów)


Nasi rzeczoznawcy wykonują wyceny majątku ruchomego — wycena maszyny, wycena urządzenia, wycena wyposażenia, wycena zapasów (materiały, produkcja w toku, produkty gotowe, towary) — w celu m. in.:

 • wyceny maszyn pod kredyt
 • wyceny maszyn pod leasing
 • wyceny maszyn dla ubezpieczyciela (do ubezpieczenia bądź do uzyskania odszkodowania)
 • wyceny maszyn do ustalenia ceny wywoławczej do przetargu
 • wyceny maszyn do podjęcia decyzji o opłacalności remontu i modernizacji
 • wyceny maszyn do ustalenia podstawy opodatkowania (cło, akcyza, opłata skarbowa)
 • oszacowania wartości godziwej maszyn na potrzeby rachunkowości (spełnienie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)
 • określenia wartości środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa
 • wejścia w spółkę
 • wyceny środków trwałych w celu wniesienia aportu do innego podmiotu
 • wyceny środków trwałych w związku z upadłością lub likwidacją przedsiębiorstwa
 • sprzedaży
 • ustalenia wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
 • windykacji długów
 • postępowania spadkowego
 • na użytek sądów


Wyceny maszyn i wyceny urządzeń wszelkich branż w firimie SIMP-ZORPOT wykonywane są przez tytularnych certyfikowanych rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, posiadających uprawnienia w zakresie specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, nadane przez krajową Komisję Kwalifikacyjną SIMP. Rzeczoznawcy SIMP są specjalistami najwyższej klasy w zakresie ekspertyz i wycen maszyn i urządzeń a także najbardziej doświadczoną na rynku grupą zawodową w zakresie znajomości maszyn i ich wyceny, z wieloletnim doświadczeniem w branży. Specjalność 830 to unikalna specjalność, którą można uzyskać tylko wtedy, kiedy wcześniej pracowało się czynnie jako rzeczoznawca w innej specjalności. Tylko doświadczony rzeczoznawca w jakiejś dziedzinie może ubiegać się o specjalność 830.

Nasi rzeczoznawcy posiadają dodatkowe uprawnienia i certyfikaty (biegłych sądowych, biegłych skarbowych) oraz podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji. Ponadto osoby te są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz.

Podstawą wyceny jest dokonanie oględzin urządzeń i ocena ich stanu technicznego z określeniem stopnia zużycia. Do operatu jest dołączona dokumentacja fotograficzna (zdjęcia ogólne urządzenia i tabliczki znamionowej). Klient otrzymuje wersję papierową i elektroniczną sporządzonej wyceny. Końcowy operat wykonujemy w terminie kilku dni, podejmujemy zlecenia na terenie całej Polski oraz za granicą.

W zależności od określonego celu wyceny rzeczoznawca wybiera odpowiednią metodę wyceny:

 • metodę rynkową (market approach), w ramach której jednostka wykorzystuje ceny i inne właściwe informacje pochodzące z transakcji rynkowych dotyczących identycznych lub porównywalnych (czyli podobnych) składników aktywów
 • metodę dochodową (income approach), która polega na przeliczaniu prognozowanych kwot (np. przepływów pieniężnych lub dochodów i kosztów) na jedną kwotę bieżącą
 • metodę kosztową (cost approach), w ramach której jednostka określa wartość odzwierciedlającą kwotę wymaganą obecnie do odtworzenia zdolności wytwórczych składnika aktywów (często określaną mianem bieżącego kosztu odtworzenia)

Ze względu na specyfikę wycenianego składnika aktywów lub zobowiązań oraz na podstawie dostępnych, wystarczających danych wyjściowych wybrana zostaje najbardziej adekwatna metoda wyceny.

W tym miejscu należ podkreślić, że w wieloletniej praktyce wycen dokonywanych w Ośrodku Rzeczoznawstwa SIMP-ZORPOT w Warszawie, metodę dochodową stosujemy najczęściej przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), dla której to grupy wycen mamy doświadczonego rzeczoznawcę SIMP wyspecjalizowanego w tym zakresie.

Potrzebujesz poznać wartość rynkową maszyny lub urządzenia w innym celu? Masz pytanie?

Referencje
Zrealizowaliśmy zlecenia dla największych firm w kraju a także dla setek mniejszych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Wielu Klientów wraca do nas z nowymi tematami.

Nasze orzeczenia są honorowane przez banki, sądy, urzędy skarbowe i państwowe, z którymi współpracujemy na stałe od wielu lat. Naszymi Klientami m. in. byli:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Miar
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Kancelaria Sejmu
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Browary Warszawskie
 • Państwowy Szpital Kliniczny w Otwocku
 • Centralny Ośrodek Informacji Statystycznej GUS
 • Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i Polskiej Akademii Nauk
 • Przemysłowe Centrum Optyki
 • PHZ "UNIVERSAL"
 • Hotel "Holiday Inn" w Warszawie
 • Hotel "Jan III Sobieski" w Warszawie
 • PZU S.A.
 • PZU Życie
 • Zakłady "Polfa"
 • "Petrochemia" Płock (PKN "ORLEN")
 • Huta im. Tadeusza Sendzimira
 • Instytut Kardiologii
 • Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Marymont-Potok
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Składnica Księgarska
 • S.M. Mokotów
 • Urząd Miejski w Warce
 • SBM "Ateńska"
 • SM "STAWKI"
 • Szpital Grochowski w Warszawie
 • PZL "Warszawa-Okęcie"
 • Państwowy Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Wielu Klientów wystawia nam listy referencyjne:

Zobacz więcej listów referencyjnych

Kwalifikacje
Zatrudniamy tylko uprawnionych rzeczoznawców. Są to najlepsi specjaliści z szerokimi uprawnieniami.

Nasi specjaliści:

 • rzeczoznawcy SIMP (tytularni rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) w kilkudziesięciu specjalnościach technicznych. Zajmują się ekspertyzami i wycenami wszelkich maszyn i urządzeń.
 • rzeczoznawcy majątkowi z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości.
 • biegli budowlani w zakresie ekspertyz budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kosztorysowania, projektowania.

Nasi rzeczoznawcy posiadają dodatkowe uprawnienia i certyfikaty (biegłych sądowych, biegłych skarbowych)

Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2001):

Kontakt
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
Odpowiemy na Twoje pytania!

SIMP-ZORPOT Jolanta Marciniak - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
ul. Dzika 6 lok. 131
00-172 Warszawa

zorpot@simp-zorpot.pl
604-171-983
(22) 839-03-49 (tel./fax)
(22) 869-07-00, (22) 839-08-99
facebook.com/SimpZorpot

O wycenie maszyn i urządzeń
Wyceny wartości maszyn i urządzeń w zależności od celu wyceniane są różnymi metodami.

Najczęściej jest to wartość rynkowa maszyn i urządzeń dokonana metodą porównawczą. Celem może być zabezpieczenie kredytowe, leasing, sprzedaż, kupno.

Nieraz jest to wartość odtworzeniowa maszyn i urządzeń w podejściu kosztowym, np. dla ubezpieczyciela po pożarze posiadanych urządzeń.

Oszacowanie aktualnych wartości rynkowych maszyn i urządzeń winno być dokonane metodą rynkową w podejściu porównawczym (porównanie wartości transakcyjnych obiektów technicznie jednorodnych na wolnym rynku w zbliżonym czasie z wycenianym obiektem przy zastosowaniu atrybutów porównawczych obejmujących charakterystyczne i znaczące wielkości takie jak typ, rok produkcji, stan techniczny i parametry techniczno-eksploatacyjne; dzięki odpowiedniemu porównaniu atrybutów jesteśmy w stanie określić współczynniki zwiększające lub zmniejszające wartość transakcyjną i w ten sposób określić wartość szacowanego składnika majątkowego) dla warunków sprzedaży - powolnej nieograniczonej w czasie WRP (Wartość Rynkowa dla Przyszłej Sprzedaży).

Polega ona na określeniu najbardziej prawdopodobnej ceny, za którą można sprzedać wyceniany przedmiot w określonych warunkach (z uwzględnieniem jego aktualnego stanu technicznego, stopnia zużycia, przydatności użytkowej i poziomu nowoczesności oraz aktualnych relacji popytu i sprzedaży na rynku wtórnym).


Dla wspomożenia oraz sprawdzenia szacunków przeprowadzonych metodą porównawczą rzeczoznawca może przeprowadzić dodatkowo obliczenia wartości maszyn i urządzeń metodą odtworzeniową. Wyznacza się ją zgodnie ze wzorem:

Ck = Cb x (1-S) x K

gdzie:

 • Ck - wartość odtworzenia netto tj. koszt (cena) odtworzenia obiektu wycenianego netto z uwzględnieniem procentu zużycia technicznego i moralnego nowoczesności konstrukcji i technologii
 • Cb - wartość bazowa środka trwałego nowego, identycznego lub parametrycznego odpowiednika
 • S - stopień utraty wartości użytkowej
 • K - współczynnik nowoczesności konstrukcji

Wielkość Ck jest teoretyczna, jednakże przydatna m. in. dla firm ubezpieczeniowych (np. jako wartość ubezpieczenia obiektu w aktualnym stanie technicznym). Jeżeli tak wyliczoną wartość przemnożymy przez współczynnik zbywalności „Z”, to wartość ta nabiera prawdopodobnych cen urynkowienia – powinna się zbliżyć do wartości rynkowej oszacowanej metodą porównawczą. Wzór na tak obliczoną wartość przyjmie poniższą postać:

Ck = Cb x (1-S) x K x Z

gdzie:

 • Z - współczynnik zbywalności
O firmie SIMP-ZORPOT
Zatrudniamy rzeczoznawców w ponad stu specjalnościach oraz certyfikowanych rzeczoznawców SIMP.

Ośrodek Warszawski SIMP-ZORPOT jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, która prowadzi swoją działalność w nieprzerwany sposób od ponad 40 lat. W wyniku przekształceń własnościowych podjętych przez SIMP przed kilku laty, od lipca 1993 roku Ośrodek działa jako firma franchisingowa Stowarzyszenia i jest bezpośrednio zarządzana przez mgr Jolantę Marciniak.

Przyjęta idea działania polega na obsłudze potrzeb każdego Klienta, co oznacza realizację zleceń dla małych i średnich przedsiębiorstw jak i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, a także osób fizycznych.

Dyrektor Jolanta Marciniak

Jolanta Marciniak (zdjecie)

Firmą zarządza bezpośrednio dyrektor Jolanta Marciniak - mgr ekonomii (dyplom w 1981 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych).

Ukończyła:

 • Podyplomowe Studia z zakresu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej o specjalności "Pieniądz i Bankowość" - Uniwersytet Warszawski, 1992
 • Podyplomowe Studia z zakresu Wyceny Nieruchomości - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 1996

Jolanta Marciniak jest rzeczoznawcą SIMP w zakresie specjalności 830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, specjalności 103 - ekonomia w przemyśle (w zakresie wyceny przedsiębiorstw) oraz specjalności 105 - rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami). Jest także biegłym skarbowym na liście Izby Skarbowej.

Od stycznia 2005 współpracowała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako członek oceniający wnioski unijne w ramach działania 2.1 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo) i działania 2.2.1 (Dotacje na innowacyjne inwestycje).

W latach 2008 - 2014 była ekspertem opiniującym projekty do Działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Łącznie zaopiniowała ok. 1500 projektów. Wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny innowacyjności projektów zaowocowało przyznaniem w roku 2016 przez Krajową Komisję Rzeczoznawców unikatowej specjalności rzeczoznawczej - rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami).

Inne usługi
Nasza firma wykonuje bogaty wachlarz innych usług. Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą na naszej głównej stronie ⧉

Nasze usługi w skrócie:

 • Wyceny wartości maszyn i urządzeń wszelkich branż — wykonują tytularni rzeczoznawcy SIMP
 • Wyceny nieruchomości — wykonują rzeczoznawcy z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawcy majątkowi)
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń, środków transportu, instalacji chłodniczych
 • Oceny maszyn i urządzeń pod względem BHP (deklaracje zgodności)
 • Opinie o innowacyjności
 • Doradztwo energetyczne (audyty energetyczne, badania termowizyjne)
 • Świadectwa energetyczne
 • Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji
 • Analizy efektywności inwestycji (businessplany, feasibility study)
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Ekspertyzy i projekty techniczne:
  • w zakresie dźwigów osobowych i towarowych (windy)
  • w zakresie ciepłownictwa i instalacji sanitarnych
  • w zakresie wentylacji, klimatyzacji i instalacji chłodniczych
  • w zakresie instalacji elektrycznych
  • w zakresie oczyszczalni ścieków
  • inne, nietypowe
 • Ekspertyzy budowlane oraz przeglądy techniczne budynków (zgodnie z art. 62 ustawy "Prawo budowlane")
 • Ekspertyzy mykologiczne obiektów budowlanych
 • Badania materiałowe
 • Obsługa realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych — przygotowanie specyfikacji warunków technicznych do przetargu, udział w komisji przetargowej, zaopiniowanie ofert, pomoc przy wyborze oferenta
 • Weryfikacja kosztorysów wstępnych i powykonawczych
 • Nadzór techniczny we wszystkich branżach - posiadamy niezbędne uprawnienia
 • Oceny techniczne prac remontowo-budowlanych (oceny usterek)